Info za turiste još tekstova...

Info o Italiji još tekstova...
Obrazovni sistem Italije

Obavezno školovanje u Italiji započinje kada dete navrši sedam godina i tada upisuje prvi nivo osnovne škole koji traje dve godine. Nakon toga sledi drugi nivo osnovne škole koja obuhvata 3., 4. i 5. razred. U decembru 2006. godine donet je zakon o produženju obaveznog školovanja koje bi obavezno obrazovanje produžilo na deset godina, odnosno od 6. do 16. godine starosti učenika. Ovaj će zakon stupiti na snagu u školskoj godini 2009./10.
Nakon osnovne škole sledi niža srednja škola u koju ulazi 6., 7. i 8. razred, a zatim viša srednja škola tokom koje se pohađa 9. razred.

Srednje škole dele se na opštu akademsku višu srednju školu (liceo classico), stručnu višu srednju školu (liceo scientifico), različite tipove umetničkih škola (liceo artistico or instituti d'arte), različite vrste tehničkih škola, kao i više tipova stručnih škola (instituti professionali). Obavezni predmeti u srednjoj školi variraju zavisno o vrsti škole.
Trajanje pohađanja nastave u višim srednjim školama zavisi o vrsti škole, a najčešće traje od tri do pet godina. Za pohađanje više srednje škole učenici uglavnom plaćaju školarinu.

DRŽAVNI ISPITI

U italijanskim školama je u školskoj godini 2007./08. postalo obavezno putem državnih ispita proceniti uspeh učenika iz italijanskog jezika, matematike i nauke. Državni ispiti sprovode se u 2. i 5. razredu osnovne škole, u 1. i 3. razredu niže srednje škole kao i u 2. i 5. razredu više srednje škole. Testovi se pišu samo u odabranim školama, pa se rezultati vrednovanja koriste samo za samovrednovanje škola koje učestvuju.

MATURA

U Italiji postoji državna matura. U njihovim nižim srednjim školama, učenici s navršenih 14 godina polažu završni ispit (tzv. licenza media). Državni ispit polaže se na kraju više srednje škole i on je preduslov za upis na fakultet. Na kraju trogodišnjih strukovnih škola učenici polažu strukovni certifikat, dok se u umetničkim školama koje traju pet godina, na kraju drugog razreda polaže završni ispit primenjenih umetnosti višeg srednjoškolskog nivoa, a na kraju trećeg diploma umetničkog stručnjaka. Na kraju četvrtog razreda umetničke škole učenici polažu ispit pod nazivom Esame di Stato artistica, odnosno državnu maturu.

VREME I NAČIN POLAGANJA MATURE

Državna matura piše se na kraju više srednje škole, a sastoji se od tri pismena ispita (dva ispita esejskog tipa i jedan multidisciplinarni) i jednog usmenog ispita. Prvi pismeni ispit procenjuje znanje italijanskog jezika, a drugi pismeni ispit piše se iz jednog od glavnih predmeta određene srednje škole. Treći ispit je multidisciplinaran i pokriva sve predmete koje je učenik imao tokom zadnje godine školovanja.

Za prva dva tipa pismenog ispita zaduženo je Ministarstvo javnog obrazovanja, dok učenike ocenjuje ispitivački odbor koji predvodi predavač s fakulteta, direktor škole ili nastavnik iz više srednje škole. Treći interdisciplinarni ispit drži ispitivački odbor. Maksimalni broj bodova iz pismenih testova na državnoj maturi je 45, odnosno za svaki od tri ispita maksimalno se može dobiti 15 bodova. Usmeni ispit maksimalno donosi 35 bodova.

PREDMETI KOJI SE POLAŽU NA MATURI

Italijanski jezik, matematika i nauka.

UPISI NA VISOKE UNIVERZITETE

Svako ko uspešno položi državnu maturu ima pravo upisa na bilo koji fakultet. Inženjerski i medicinski fakultet povremeno nastoji ograničiti broj studenata putem prijemnih ispita iz glavnih predmeta prve godine studija. Ti testovi služe isključivo za to da učenicima daju informacije o tome jesu li im određeni fakulteti prikladni, ali neće ih odbiti ukoliko ih učenici ne prođu.

Vaši komentariElektronske cigarete Apartmani Beograd Beograd apartmani Spijunska oprema i prisluskivaci Spijunska oprema i spijunske kamere